EKIF inviterer til ordinær

GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 27. april 2021 i klublokalet på DGS

datoen er med forbehold for, at Corona restriktionerne/ forsamlingsforbuddet tillader det

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for BADMINTON-, HÅNDBOLD- og FODBOLD AFDELINGERNE. Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs GENERALFORSAMLING

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning.
 3. Udvalgenes beretning ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold
 4. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab. Kassereren for håndbold afdelingen fremlægger revideret årsregnskab.
 5. Ændringsforslag til vedtægter.
  1. Formandsposten nedlægges, i stedet laves et formandskab bestående af de tre udvalgsformænd.
  2. Tegningsberettigede er formandsskabet i forening, dvs. alle tre udvalgsformænd.
 6. Valg til bestyrelse: på valg er (ulige år):

 • Formanden. Nuværende formand Casper genopstiller ikke.
 • Sekretæren. Nuværende sekretær Ann´ genopstiller ikke
 • Kasserer (på valg i lige år) Ib ønsker at fratræde. Der skal vælges en ny kasserer.
 • 2. suppleanten er på valg

 1. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én bilagskontrollant.
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for lidt fælles hygge, hvor EKIF er vært ved smørrebrød og en øl eller sodavand.