EKIF inviterer til ordinær

GENERALFORSAMLING

onsdag d. 3. februar 2021

i klublokalet på DGS

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for badminton, håndbold og fodbold afdelingerne

Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs hovedbestyrelses generalforsamling.

 

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer

2. Formanden aflægger hovedbestyrelsesberetning

3. Udvalgenes beretninger ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold

4. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab. Kassereren for håndbold afdelingen fremlægger revideret årsregnskab.

5. Valg af bestyrelse: på valg er

  • Formanden
  • Sekretæren
  • 2. suppleanten
  • derudover ønsker kassereren at fratræde, og der skal vælges en ny kasserer

6. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én kontrollant

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingenter

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for lidt fælles hygge, hvor klubben er vært ved smørrebrød og en øl eller sodavand.

VEL MØDT