EKIF

Egernsund Kultur og Fritidsforening

 

Generalforsamling

d. 26. februar 2014

 

Teddy byder velkommen.

 

Referat ifølge dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent og protokolfører.

Asmus C. vælges til dirigent.

Ann´ vælges til protokolfører.

 

Asmus C. takker for valget. Bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt varslet i Gråsten Avis.

 

2.  Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning.

Teddy, der er afgående formand for FREM, fortæller ganske kort om en positiv opbakning til ”projekt EKIF” fra alle de involverede klubber, og han håber på at projektet kommer til at fungere godt.

 

3.  Afdelingernes beretning.

1.    Håndboldudvalget ved formand Majbrit.

·         Se bilag 1

2.    Tennisudvalget ved formand  Ann´

·         Se bilag 2

3.    Badminton udvalget ved formand Birgit

·         Se bilag 3

4.    Fodbold udvalget ved formand Tommy

·         Se bilag 4

 

4. Kasserens beretning.

 FREM/Tennis/Badminton regnskab fremlægges af Per.

·         Se bilag 5

Revideret regnskab godkendes.

Håndbold afdelingens regnskab fremlægges af Annemarie.

·         Se bilag 6

Revideret regnskab godkendes.

 

5. Kassererens budget.

Budget for 2014 fremlægges ved Per.

·         Se bilag 7

 

6. Valg til hovedbestyrelse

Formand – for 2 år i ulige år

Per Andersen foreslås, han modtager valg, og vælges enstemmigt.

 

Kasserer – for 2 år i lige år

Annemarie Naujeck foreslås, hun modtager valg, og vælges enstemmigt.

Annemarie deler kasserer posten med Ib Funder Nielsen.

 

Sekretær – for 2 år i ulige år

Ann´ H. vælges som sekretær.

 

1. suppleant – vælges hvert år

Kim Steg  vælges for 1 år.

 

2. suppleant – vælges hvert år

Susan D. Jacobsen vælges for 1 år.

 

Afdelingerne under EKIF fastsætter selv deres udvalg og vælger en afdelingsformand. De respektive afdelingsformænd er per definition medlem af hovedbestyrelsen.

Ved afstemninger i hovedbestyrelsen skal der være flertal, for at et punkt kan godkendes.

 

7. Valg af bilagskontrollanter.

1. bilagskontrollant: Bjørn Leinum vælges for 2 år i ulige år.

2. bilagskontrollant: Asmus Carstens vælges for 2 år i lige år

Bilagskontrollanterne reviderer såvel EKIF´s som også håndboldudvalgets regnskab.

 

8. Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag til en vedtægtsændring stillet af Per A.:

Der foreslås, et nyt § 15, hvori det fastlægges, at formanden og kassereren tegner foreningen EKIF.

Dette for at gøre processer i forhold til ændringer i bank, DBU, DGI m.m. lettere, da alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under. Hvis vedtægtsændringen vedtages er det kun formanden og kassereren, der skal skrive under.

Forslaget vedtages enstemmigt, og paragraffen tilføjes i vedtægterne (Per renskriver vedtægterne og sender de nye vedtægter til bestyrelsen).

 

EVT

Annemarie takker, som afgående kasserer for HK 71 Birgit for, at hun altid har været imødekommende og hjælpsom overfor HK 71.

Per takker Teddy for hans indsats som formand for FREM.

Forslag fra de fremmødte til EKIFs bestyrelse.

Fra Bjørn Leinum: Der mener, det ville være gavnligt, at foretage en form for analyse af, hvilke borgere, og dermed potentielle brugere af EKIF, der er i Egernsund. Ud fra en sådan analyse ville man kunne målrette indsatsområderne, og også se hvilke indsatsområder, der formodentlig ikke vil have chance for succes.

Ib Funder Nielsen foreslår, at referater fra EKIF´s bestyrelsesmøder lægges ud på EKIF´s hjemmeside.

Kim Steg foreslår, at der oprettes en EKIF Facebook gruppe, hvor nyheder, resultater, links til referater, billeder mm. fra klubben kontinuerligt kan lægges ud, og ses af alle interesserede.

Samtlige forslag tages med på næste bestyrelsesmødes dagsorden med henblik på en videre drøftelse.

 

Asmus runder generalforsamlingen af, og takker alle de fremmødte for deres interesse og deltagelse.

 

 

 Referent: Ann´ Heuschkel  030314